Reglerne for brug af ansættelsesklausuler ændres markant.

14-10-2014

 

Danmark helt ud af krisen

I forbindelse med regeringens aftale om en vækstpakke 2014,  tyder alt på, at reglerne for brug af ansættelsesklausuler vil blive ændret markant.

I sommeren 2014 fremsatte regeringen sin vækstpakke ” Danmark helt ud af krisen”, indeholdende en række initiativer, der skal medvirke til at skabe vækst i Danmark.

Konkret indeholder forslaget for så vidt angår ansættelsesklausuler følgende punkter:

Jobklausuler forbydes:

En jobklausul er en aftale mellem virksomheder, hvor det indbyrdes aftales, at den ene virksomheds medarbejder ikke må tage ansættelse hos den anden virksomhed og omvendt. En formulering kan fx være:

Parterne må ikke ansætte eller søge at ansætte den anden parts medarbejdere i indtil 12 måneder efter denne aftales ophør

Der vil dog være mulighed for at aftale jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelser samt i forbindelse med vikarer. 

Ens regler for brug af ansættelsesklausuler:

Endvidere foreslås det, at der indføres ens regler om brugen af kunde- og konkurrenceklausuler, som gælder for alle medarbejdergrupper på arbejdsmarkedet. I dag er dette alene lovreguleret i funktionærloven, og derfor som udgangspunkt kun gældende for funktionærer, eller for de medarbejder, hvor det er aftalt, at funktionærloven skal være gældende.

Umiddelbart ser det ud til, at punktet om begrænsninger i ansættelsesklausuler indsættes i en ny lov, der skal gælde for alle lønmodtagere.

Maksimal varighed på 12 måneder:

Der foreslås indført en maksimal varighed for ansættelsesklausuler på 12 måneder, og kompensationsreglerne ændres, så lønmodtagere kompenseres mere, jo længere klausul de er bundet af.

Ansættelsesklausuler træder i kraft fra det tidspunkt, hvor en medarbejder fratræder sin stilling hos arbejdsgiveren.

Betaling af kompensation:

Det forventes, at reglerne om betaling af kompensation også ændres. Tankerne er her, at jo kortere klausul, der gælder, des billigere vil det også være. Dvs. at en klausulperiode på kun 6 måneder vil være billigere end en klausulperiode på 12 måneder.

Herudover ser det ud til, at den modregningsadgang fjernes. Som reglerne er i dag, skal arbejdsgiveren betale en kompensation på minimum 50% af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet. Dette er en kompensation for, at medarbejderen er begrænset i sine muligheder for at tage anden ansættelse. Det forholder sig dog således, at arbejdsgiveren i dag har en modregningsadgang i andet passende arbejde. Det betyder oftest, at det bliver gratis for arbejdsgiveren at have denne begrænsning på medarbejderen.

Der er dog mulighed for at aftale sig ud af dette i forbindelse med ansættelsesforholdets start, hvor der forhandles om løn og vilkår.

Eksempel:

Medarbejderen har en løn på kr. 60.000 på fratrædelsestidspunktet. Er der aftalt en klausul, skal arbejdsgiveren betale min. 50 %, svarende til kr. 30.000 pr. måned. Medarbejderen får nyt arbejde med en løn, der også udgør kr. 60.000. Da den nye løn overstiger kompensationen på kr. 30.000, kan arbejdsgiveren modregne og skal dermed ikke betale for at have en ansættelsesklausul på den medarbejder, der er fratrådt. Ansættelsesklausulerne vil til trods for, at de er gratis for arbejdsgiveren fortsat gælde for medarbejderen, der fortsat vil være begrænset i sine muligheder for at søge anden beskæftigelse, inden for klausulernes område.  

Hvis de nye regler vedtages, som det lægges op til, vil denne modregningsadgang blive fjernet, og arbejdsgiveren skal betale kompensation uanset, om medarbejderen får andet passende arbejde.

På den måde vil det ikke længere være ”gratis” at have en klausul på en fratrådt medarbejder.

Vedtagelse 1. kvartal 2015

Regeringen forventer at have et lovforslag klar til fremlæggelse i januar 2015, med vedtagelse allerede i 1. kvartal 2015. Da både Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har tilsluttet sig initiativet i vækstpakken, forventes det, at lovforslaget ligeledes vil blive vedtaget med et bredt flertal i folketinget.

Det bliver spændende at se selve lovforslaget, herunder at se, hvorledes det vil gælde fremadrettet og i forhold til eksisterende ansættelsesklausuler.

Det gode råd:

Uanset, hvorledes reglerne bliver fremadrettet, anbefaler advokat Linda Giessing, at få ansættelseskontrakten gennemgået forud for underskrift. Det er ofte muligt at lave nogle særlige aftaler, der tilgodeser medarbejderen mere end arbejdsgiveren lægger op til. Det forudsætter naturligvis, at man som medarbejder har kendskab til, hvor der kan forhandles om vilkårene.

Har du spørgsmål omkring ændringerne, er du altid velkommen til at sende dit spørgsmål i beskedfeltet nedenfor.