Skilsmisse: Hvor skal børnene bo?

19-11-2014

 

Når følelserne kommer i klemme, er det ofte svært for forældrene i en skilsmisse at nå til enighed. Vi oplever rigtig mange spørgsmål omkring, hvordan en forælder skal forholde sig, når det er svært at nå til enighed om barnets bopæl og samvær.

Folkeregisteradressen:

Når I bliver separeret eller skilt, er udgangspunktet sædvanligvis, at den fælles forældremyndighed fortsætter. Jeres barn eller børn kan kun have folkeregisteradresse ét sted, hvorfor I skal tage stilling til hvem af jer, der skal have barnets eller børnenes bopælsadresse.

Barnets tarv:

Alle beslutninger, der træffes omkring barnet, skal træffes på en sådan måde, at barnets tarv altid kommer i første række. Det er således barnets perspektiv, der skal belyses. Når barnet eller den unge når en vis alder, fremgår det af FN’s børnekonvention, at det barn, der er i stand til at danne egne meninger, skal sikres retten til frit at udtrykke disse i alle spørgsmål, som berører barnet eller den unge. Barnets meninger skal tildeles betydning i forhold til barnets alder og modenhed.

Hvilken betydning har det, at have bopælsadressen?

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at den forælder, barnet har bopæl hos, har ret til selv at træffe beslutninger om barnets daglige omsorg f.eks. valg af dagsinstitution samt flytning inden for Danmarks grænser.

Da det ikke ”bare er lige til”, at få ændret barnets bopæl, er det vigtigt, i forbindelse med en skilsmisse at undersøge reglerne og praksis grundigt, da det efterfølgende kan være svært at få barnets bopæl ændret.

Er I, som forældre, enige om barnets bopæl?

Hvis I som forældre er enige om hvem, der skal have barnet boende, kan I selv indgå en aftale om bopæl uden indblanding fra myndigheder.

I skal i fællesskab registrere barnets bopæl i folkeregisteret.

Er I, som forældre, uenige om barnets bopæl?

Hvis I derimod er uenige om bopælsspørgsmålet, skal I indsende en ansøgning til Statsforvaltningen. Ansøgningen kan udfyldes og indsendes elektronisk på Statsforvaltningens hjemmeside.

I bliver herefter indkaldt til et vejledningsmøde hos Statsforvaltningen. På mødet vil en sagsbehandler forsøge at hjælpe jer med at finde en løsning. Det kan være en god idé at drøfte sagen med en advokat inden mødet.

Hvis ikke I når til enighed, sendes sagen fra Statsforvaltningen til Retten. Her vil I blive indkaldt til telefonmøder og mægling, ligesom Retten kan indhente udtalelser fra skole, dagsinstitution og kommune, i et forsøg på at opnå forlig.

Lykkes det ikke at indgå forlig, afgøres sagen af en dommer med mulighed for at anke afgørelsen. Opstår der på et senere tidspunkt uenighed om barnets bopæl, skal du igen kontakte Statsforvaltningen.

Væsentlige forandrede forhold:

Hvis en forælder senere ønsker barnets bopæl ændret, er det vigtigt at være opmærksom på de regler, der gælder for ændring af barnets bopæl. Her kan Statsforvaltningen nemlig vælge at afvise at behandle en ansøgning, hvis ikke der foreligger væsentlige forandrede forhold hos barnet. Det er altså barnets forhold og ikke ændrede forhold hos en forælder.

Det følger naturligvis af sagens natur, at hvis en forælder bliver ude af stand til at varetage omsorgen for et barn, da vil det ofte medføre væsentlige forandrede forhold hos barnet, og sagen kan behandles.

Men det forhold, at en forælder, der f.eks. har været syg i en periode og nu er rask og ønsker bopælsretten tillagt vedkommende, er det ikke nødvendigvis væsentlige forandrede forhold hos barnet. Hvis barnet har det godt hos den anden forælder og trives, kan Statsforvaltningen afvise at behandle ansøgningen om ændring af bopæl.

Afviser Statsforvaltningen at behandle sagen, kan sagen indbringes for retten, som herefter tager stilling til, om afvisningen var berettiget. Dommeren skal tage stilling til, om det var korrekt af Statsforvaltningen at afvise at behandle en ansøgning. Beslutter dommeren, at Statsforvaltningen ikke med rette kunne afvise ansøgningen, sendes sagen retur til Statsforvaltningen. Statsforvaltningen skal behandle ansøgningen og vurdere, om bopælen skal ændres. Det betyder ikke, at den forælder, der ansøger om ændret bopæl også får medhold.

Det er advokat Linda Giessings opfattelse, at sagerne hurtigt kan trække i langdrag, hvilket på ingen måde er til gavn for hverken børn eller forældre. Tværtimod. Det kan føre til, at konfliktniveauet stiger, og det er bestemt ikke barnets tarv.

Det skal du huske som bopælsforælder

Hvis børnene bor hos dig, og din tidligere partner ikke vil betale børnebidrag, kan du få hjælp ved Statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan afgøre, om din tidligere partner skal betale børnebidrag, og hvor meget han eller hun skal betale. Hvis børnene bor lige meget hos hver af jer, skal der som hovedregel ikke betales børnebidrag.

Den 1. juli 2014 trådte nye regler om fastsættelse af børnebidrag i kraft. Bidraget fastsættes nu alene ud fra bidragsyders indtægt. Det er muligt at se tabellen på statsforvaltningens hjemmeside.

Har du spørgsmål omkring behandling af sager om børns bopæl eller skilsmisse i øvrigt, er du velkommen til at sende en forespørgsel i besked feltet nedenfor.