fbpx

1. Fakturering og afregning

Hos Advokatfirmaet Skaarup værdsættes princippet om åbenhed, såvel i sagsekspedition, samt i forbindelse med honorarpolitik.
For at hindre misforståelser, vedrørende sagens karakter, omfang og i sidste ende fakturaens størrelse, forsøges der løbende at angive omfanget af nødvendigt arbejde, muligheder for at vælge mere eller mindre arbejdskrævende løsninger, fordele og ulemper herved, ligesom pris herfor angives.
Vores betalingsbetingelser er, netto kontant inden 14 dage fra fakturadato.

2. Grundlaget for fakturering

Afhængig af den enkelte opgaves karakter og omfang vil opgavens endelige afregning kunne reguleres ud fra en række parametre, såfremt dette er relevant, herunder navnlig:
– Den medgåede tid.
– Sagens omfang, kompleksitet, herunder det med sagen forbundne ansvar
– Sagens betydning for klienten
– Sagens karakter af hastesag, navnlig hvis arbejdet nødvendigvis må udføres udenfor sædvanlige arbejdstid.
– Sagens udfald
I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet og/eller dets advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

3. A’conto fakturering

Sagerne afregnes sædvanligvis, afhængig af den konkrete sag, med a conto faktura. Der afregnes aldrig a conto salær, der overstiger, hvad der under hensyn til det af udførte arbejde og dets værdi for klienten, kan anses for et rimeligt salær.
Ved betalinger til tredjemænd f.eks. vedrørende retsafgifter, tinglysningsafgifter med videre, anmoder vi normalt om forudbetaling, forinden udgiftens afholdelse.

4. Depositum

Afhængig af sagens karakter og omfang, anmoder vi om indbetaling af depositum ved sagens opstart. Der anmodes altid om depositum for 1. gangs kunder, samt kunder uden forretningssted i Danmark.
Deposita behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i klientkontovedtægten vedrørende betroede midler, og indsættes straks ved modtagelse på vores klientkonto.
Vedrørende fastsættelse af depositum anmoder vi aldrig om depositum, der overstiger, hvad der ved et forsigtigt skøn må antages at være et rimeligt salær for den pågældende opgave.

5. Fortrolighed

Hos Advokatfirmaet Skaarup vægter vi vores tillidsforhold til vores klienter meget højt. Enhver henvendelse til Advokatfirmaet Skaarup behandles derfor med den dybeste fortrolighed. Dette gælder såvel i forbindelse med sagens opstart, under sagens forløb, og efter sagens afslutning.
Denne fortrolighed gælder betingelsesløst, tidsubegrænset og for alle kontorets ansatte.

6. Opgavens afslutning

I forbindelse med sagens afslutning, vil sagens akter/dokumenter blive arkiveret. Som hovedregel i 5 år. Originale dokumenter tilbageleveres i forbindelse med sagens afslutning.

7. Klientkontomidler

Alle midler der betros os af vores klienter anbringes straks på klientkonti. Klientkontomidlerne forvaltes efter Advokatsamfundets regler og undergives løbende revision af statsautoriserede revisor.
Advokatfirmaet Skaarup har klientbankkonti i Sparekassen Danmark, Nordea Danmark, Ringkøbing Landbobank A/S, Dronninglund Sparekasse, Spar Nord Bank A/S, Jyske Bank A/S, Danske Bank A/S.
Med mindre andet aftales, vil betroede midler i din sag, blive indsat i et af disse pengeinstitutter.
Der ud over kan der efter konkret aftale oprettes særskilte klientkonti i andre pengeinstitutter, mod at klienten efter forhåndsaftale afholder omkostningerne herved. Sædvanlig udgift til særskilt klientkonto faktureres klienten særskilt.
Indbetalinger til advokatfirmaet bedes ske til advokatfirmaets samleklientkonto 9070 1620080175.
I forbindeles med klientkontomidler skal det oplyses, at I tilfælde af et pengeinstituts konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i det konkursramte pengeinstitut, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

8. Inhabilitet

En helt grundlæggende betingelse for, at vi kan påtage os en opgave er, at vi ikke har interessekonflikter i forhold til at løse opgaven optimalt. Dette er vi meget bevidste om.

9. Advokatens ansvar

Som rådgivere, der yder bistand i sager om ofte betydelige beløb og i sager af såvel væsentlig økonomisk som personlig betydning for vores klienter gør vi vores yderste for at levere professionel og kompetent rådgivning.
Uagtet dette vil fejl kunne opstå. Skulle fejlen medføre et tab for vores klient er Advokatfirmaet Skaarup og dets ansatte advokater omfattet af en lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning, som dækker rådgivning vedrørende retsforhold i Danmark. Vi har tegnet den lovpligtige sædvanlig forsikring, i Codan under policenummer 9004450660.

10. Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem

Advokater, herunder Advokatfirmaet Skaarup, er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.
Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.
Advokatrådet sikrer gennem årlige tilsyn, at alle danske advokatvirksomheder overholder kravene i retsplejeloven. Dette sikrer en høj standard og etik i advokatvirket.
God advokatskik indebærer blandt andet:
• at alle advokater og ansatte hos Advokatfirmaet Skaarup er underlagt tavshedspligt og ikke må videregive informationer opnået igennem arbejdet
• undgå interessekonflikter, som f.eks. situationer hvor rådgivning af en klient kan være i konflikt med øvrige interesser
I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Skaarup og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet Skaarups advokaters adfærd, kan du klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

11. Regler vedr. hvidvask mv.

Alle, der udøver advokatvirksomhed, er omfattet af reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme .

Hvidvaskloven stiller en række krav til advokaten og advokatens virksomhed. Blandt disse er reglerne om at advokater skal identificere sager eller sagsgange der kan medfører en risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, herunder også i de tilfælde hvor klienten uden viden kan blive misbrugt hertil. Til sikring af foranstående vil advokaten kunne iværksætte indhentelse af supplerende oplysninger.
I forbindeles med ovenstående er der overordnet brug for at advokaten indhenter dokumentation for identitet hos klienten, og hos de personer der i øvrigt indgår i løsning af en sag. Legitimationsoplysningerne vil normalt bestå i kopi af pas/kørekort og sygesikringsbevis.
Såfremt klientens sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er advokaten forpligtet til at sende orientering til klienten samt indhente og opbevare ID-oplysninger. Såfremt advokaten måtte få mistanke om, at klienten eller andre i forbindelse med sagen er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er advokaten forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive relevant ID oplysninger på klienten til SØIK. Advokaten må ikke orientere klienten om, hvorvidt underretning har fundet sted.

12. Lovvalg og værneting

Advokatfirmaet Skaarup anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Kontakt os